Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.fashion4.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.FASHION4.PL

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

X. Prawo odstąpienia od umowy

XI. Własność intelektualna

XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.fashion4.pl prowadzony jest przez FIRMA EXPERT ul. Jerzego Waszczyka 2D/1, 65-664 Zielona Góra, NIP: 6921079324, REGON: 390423570 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Oddział, biuro obsługi klienta oraz adres miejsca wykonywania działalności sklepu internetowego FASHION4 oraz adres do doręczeń:, ul. Gwiaździsta 62/13/6 53-413 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@fashion4.pl, tel. +48 731 357 000 Sklep www.fashion4.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.fashion4.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.fashion4.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

5. Sklep www.fashion4.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

6. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.fashion4.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.fashion4.pl użyte są w celach informacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.fashion4.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.fashion4.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć jednostronnie lub wyraził chęć zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w chwili składania Zamówienia.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.fashion4.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA EXPERT, ul. Jerzego Waszczyka 2D/1, 65-664 Zielona Góra, NIP: 6921079324, REGON: 390423570, .

10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu (przez klienta jednostronnie w chwili składania zamówienia, przez sprzedawcę w chwili wysłania maila do klienta „Przyjęte do realizacji potwierdzającego zawarcie umowy dwustronnej) .

12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. ZAMÓWIENIE – jednostronne oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Sprzedawca przyjmuje ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży potwierdzając ją mailem „Przyjęte do realizacji” wysłanym do Klienta

15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

c) korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług. Klient składając Zamówienie, składa jednostronną ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Sklep potwierdza zawarcie Umowy sprzedaży poprzez wysłanie do Klienta maila z informacją „Przyjęte do realizacji” co jest potwierdzeniem zawarcia Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa między Klientem a Sklepem na warunkach określonych przez Sklep. W chwili gdy konsument otrzyma od sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, następuje moment zawarcia przez Klienta i Sprzedawcę Umowy Sprzedaży i nie jest możliwe anulowanie Zamówienia oraz żadne zmiany w specyfikacji Zamówienia.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu. W chwili wyczerpania się produktów z wyprzedaży Sklep ma prawo nie realizować  zamówień po wyczerpaniu zapasów.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie. Klient może złożyć Zamówienie bez rejestracji każdorazowo podając swoje dane potrzebne do realizacji Zamówienia. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe oraz dane teleadresowe zgodne ze stanem faktycznym  – w chwili podania nieprawdziwych danych przez Klienta przy składaniu Zamówienia oraz po Przyjęciu do realizacji Zamówienia przez Sklep ( w chwili Zawarcia Umowy Sprzedaży miedzy Klientem a Sklepem) zostaje podjęte próba dostarczenia paczki do Klienta na podany adres przy składaniu Zamówienia. Klient ma obowiązek odebrać przesyłkę z zamówieniem. W chwili nieodebrania przesyłki lub anulowania jej po próbie doręczenia przez firmę kurierską Klient zostaje obciążony kosztami dostawy według obowiązującego cennika dostawy w Sklepie. Nieodebranie przesyłki nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży.

6. Zamówienia Klient  może składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.fashion4.pl) – 24 godziny na dobę .

7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8 do 16. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia jednostronnej Umowy Sprzedaży przez Klienta, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu oferty Kupna oraz opłaceniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie wysyła Klientowi maila „Dziękujemy za złożenie zamówienia” , który potwierdza otrzymanie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta oraz jest jedynie podziękowaniem za jednostronną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta. W chwili gdy Klient otrzyma od Sprzedawcy mailowe potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, następuje moment zawarcia przez Klienta oraz Sprzedającego wiążącej Umowy Sprzedaży. Przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail „Przyjęte do realizacji”, który zawiera:

Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

Ø niniejszy Regulamin.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Od tej chwili nie jest możliwe anulowanie Zamówienia oraz zmiany w specyfikacji zamówienia. Zamówienie zostaje wysłane na adres podany przez Klienta przy składaniu oferty Kupna. Sklep ma obowiązek wydać Towar a Kupujący ma obowiązek odebrać Towar. W przypadku zwłoki  Sklep może, po uprzednim wyznaczeniu kupującemu dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy Sprzedaży obciążając Kupującego kosztami wysyłki Towaru (art. 491 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)).

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:

- płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).

2. Za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4. Sklep nie wystawia paragonów do dokonanego zakupu. Dowodem zakupu w Sklepie jest dokonanie płatności za Zamówienie. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania kasami fiskalnymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących (fiskalnych) wynika m.in., że zwolnione z tego obowiązku są:

1) dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła (pkt 36 Załącznika).

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  1. 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Kuriera Poczty Polskiej, kuriera DHL, kuriera DPD.

3. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego Produktu.

4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 3 do 10 Dni Roboczych. Po tym terminie następuje wysyłka towaru. Za czas dostarczenia towaru przez Przewoźnika Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Za opóźnienia wynikające z pracy firm kurierskich sklep nie ponosi odpowiedzialności.

c)  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V pkt 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Od tej chwili nie jest możliwe anulowanie Zamówienia oraz zmiany w specyfikacji zamówienia. Zamówienie zostaje przekazane Przewoźnikowi i  wysłane na adres podany przez Klienta przy składaniu oferty Kupna. Sklep ma obowiązek wydać Towar a Kupujący ma obowiązek odebrać Towar. W przypadku zwłoki  Sklep może, po uprzednim wyznaczeniu kupującemu dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy Sprzedaży obciążając Kupującego kosztami wysyłki Towaru (art. 491 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)).

5. Uprasza się Klientów o sprawdzenie kompletności i zawartości przesyłki w obecności kuriera, a w przypadku uszkodzeń lub ubytków o sporządzenie stosownego protokołu w obecności przewoźnika zgodnie z prawem przewozowym oraz innymi obowiązującymi przepisami wykonawczymi.

6. Sklep nie umożliwia płatności ZA POBRANIEM.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fashion4.pl

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

c) Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 1 lit. b).

d) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

e) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fashion4.pl lub pisemnie na adres: ul. Gwiaździsta 62/13/6, 53-413 Wrocław dołączając do przesyłki formularz reklamacyjny dostępny na podstronie ZAMÓWIENIA I ZWROTY.

f) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

g) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go przesłać na adres: ul. Gwiaździsta 62/13/6, 53-413 Wrocław wraz z formularzem reklamacyjnym. Sklep nie umożliwia osobistego zwrotu Produktu.

h) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

i) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fashion4.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  dostępnego na stronie Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fashion4.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością firmy FIRMA EXPERT, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jerzego Waszczyka 2D/1, 65-664 Zielona Góra, NIP: 6921079324, REGON: 390423570. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.fashion4.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fashion4.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj